UPCOMING

WALDEN, performance, 29.09. Dom Słów (Lublin), 14.10 Festiwal Wydźwięki (Galeria El, Elbląg), 10.11 Kronika Dźwiękowa #2 (Teatr Boto, Sopot)

ATLAS DŹWIĘKÓW, spektakl, 4.11 szwalnia.dok2 (Łódź), premiera

-----------------------------------------------

WALDEN, performance, 29.09. House of Words (Lublin), 14.10 Resonances Festival (El Gallery, Elbląg), 10.11 Sound Chronicle #2 (Boto Theatre, Sopot)

ATLAS OF SOUNDS, performance, 4.11 szwalnia.dok2 (Łódź), premiere

WALDEN

Spektakl oparty na powieści Henryego Thoreau, przywołujący również jego traktat O obywatelskim nieposłuszeństwie, przeprowadzony jest w konwencji XIX-to wiecznego teatru pudełkowego, rozbudowanego o żywy, performatywny plan.
Projekt powstał w ramach rezydencji Drugie Piętro w Domu Słów w Lublinie.


fot. Marcin Pietrusza

A performance based on the novel by Henry Thoreau, also referring to his essay Civil Disobedience. Created in the convention of a nineteenth-century box theater. Played in a small venues, sometimes unplugged.
Project was created within Second Floor residency in House of Words in Lublin.

ODZYSKANE W NIEMCZECH / RECOVERED ONES IN GERMANY

October 2016 – Deutsch premiere at Theater der Dinge festival in Berlin Schaubude
May/June 2017 – Figuren Theater Festival, Erlangen; opening performance of Odyssee Europa, Bremenhaven.


Nachtkritik about the performance

MGŁA ZDAJE SIĘ PRZYCHODZIĆ Z ZEWNĄTRZ

Słuchowisko w ramach Studia Teatralnych Form Eksperymentalnych im. E. Rudnika,
premiera 23.04. 2017, godz. 21:05, Polskie Radio Program 3
produkcja: Polskie Radio, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
scenariusz i reżyseria – Ludomir Franczak
dźwięk – Marcin Dymiter

fot. Krzysztof Sielicki

THE FOG SEEMS TO COME FROM OUTSIDE
Radio theatre in the frame of Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych im. E. Rudnika,
premiere 23.04.2017, godz. 21:05, Polish Radio 3,
production: Polish Radio, Theatre Institute of Z. Raszewski
script and directing – Ludomir Franczak
sound – Marcin Dymiter

IMAGINARY LEXICON OF CLUJ

by Magdalena and Ludomir Franczak
producers: Konfrontacje Festival Lublin, Temps D'Images Cluj
10.11.2016, Cluj, Romania

Imaginary Lexicon of Cluj is a project based on the idea of performative book – a publication, that attempts to describe a specific place on earth, at the same time compelling the reader to the constant movement and interaction. It is a kind of city guide – an atlas, in which reality is mixed with fiction, while pointing to the fact that what we consider to be historical facts are often presented with a very polarized point of view.

So what is the truth and how to reach it? Perhaps by trying to catch the spirit of place, by recessing in the untold stories inherent within each of the residents? What happens if we mix those stories with what seems to be a historical truth?

soundtrack by Marcin Dymiter


  

PRZEJŚCIE / PASSAGE

Wspólny projekt Magdaleny i Ludomira Franczak zrealizowany w Cieszynie i Český Těšín w ramach projektu Włączanie kultury prowadzonego przez Krytykę Polityczną na Granicy.
więcej...

A project created together with Magdalena Franczak in Cieszyn and Český Těšín for Krytyka Polityczna na Granicy.ŻYCIE I ŚMIERĆ JANINY WĘGRZYNOWSKIEJ

Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej to projekt z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i dokumentalistyki. Za punkt wyjścia stawia postać artystki, która całe swoje życie dedykowała pracy twórczej, pozostając całkowicie nieznaną zarówno szerszej publiczności, jak i środowisku artystycznemu.

Podstawą pracy jest tu, ciągle powiększające się, archiwum prac, przedmiotów i dokumentów pozostałych po artystce, staje się ono źródłem wiedzy o Węgrzynowskiej, budując jednocześnie fundament pod dalsze działania. Całość zaprezentowana zostanie w formie trzech pokazów – wykładu, koncertu oraz instalacji performatywnej, całkowicie rezygnując z obecności aktorów.

Koncepcja i reżyseria / Ludomir Franczak, Dźwięk / Marcin Dymiter, Opracowanie literackie / Daniel Odija, Konsultacje artystyczne / Magdalena Franczak, Konsultacje z zakresu historii sztuki / Hubert Bilewicz, Produkcja / Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Fundacja Kaisera Söze, Partner / DDK „Węglin”

więcej...

 Life and death of Janina Węgrzynowska is a project situated on the cross of theatre, visual arts and documentary. As a starting point it brings the figure of the artist, that her whole life dedicated to creative work, while remaining unknown to both the broader audience and artistic environment.

The basis of the work is, constantly expanding, archive of works, objects and other documents left by the artist. It becomes a source of knowledge about Węgrzynowska, in the same time building the foundation for further action. The project will be presented in the form of three shows - lecture, concert and performative installation, completely giving up the figure of actor.

Concept and direction / Ludomir Franczak, Audio / Marcin Dymiter, Literary development / Daniel Odija, Art consulting / Magdalena Franczak, History of art consulting / Hubert Bilewicz, Production / Theatre Institute of Zbigniew Raszewski, Kaiser Söze Foundation, Partner / DDK "Węglin"


EPIDEMIA SNU

Praca prezentowana w ramach wystawy "Świadomy sen", kuratorka – Marta Ryczkowska, Galeria Biała, Lublin, 15.04-20.05.2016 r.

Praca dźwiękowa, prezentowana w formie słuchowiska, którego odbiór sterowany jest przez zwiedzających. Publiczność przynosząc własne radia, bądź wypożyczając specjalne słuchawki z galerii rozpoczyna dźwiękową wędrówkę po świecie, w którym panuje epidemia snu – choroba, która powoduje, że osoby nią dotknięte zapadają w stan przypominający hipnozę, który trwa czasem dobę, kiedy indziej kilka dni. Po przebudzeniu nie pamiętają nic z tego, co wydarzyło się w tym czasie.


The work presented at the exhibition "Lucid dream" curated by Marta Ryczkowska, Galeria Biała, Lublin, 15.04-20.05.2016 r.

Sound work, presented in the form of radio-theatre, receipt of which is controlled by the visitors. The audience, bringing their own radio receivers, or renting special handset from the gallery, starts a sound journey through a world in which there is a sleep pandemic (encephalitis lethargica) – a disease that causes afflicted individuals fall into a state resembling hypnosis, which lasts sometimes several hours, sometimes several days. After waking they do not remember anything of what happened at that time.

EVP

Wykład dźwiękowy w ramach Dźwięki [Domu] Słów, Lublin
Sound lecture in frame of Dźwięki [Domu] Słów, Lublin

WIDOK NA CZECHÓWKĘ/VIEW ON CZECHOWKA RIVER

Częściowo przeszklony właz odsłaniający ukryty nurt rzeki Czechówki w centrum miasta Lublina (targowisko Bazar na podzamczu), projekt zrealizowany w ramach działań Pracowni REWIRY.Partly glass manhole, revealing the hidden Czechowka river in the center of Lublin, project realized at REWIRY Workshop.

BREATHING MOUNTAIN/ODDYCHAJĄCA GÓRA

Instalacja i performance w przestrzeni miejskiej dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie, zrealizowane wspólnie z Magdaleną Franczak. Festiwal Konfrontacje Teatralne, Six Verbs Movement, Październik 2015,
więcej...
 fot. Maciej Rukasz

Installation and performance in the city space of the ex-Jewish district in Lublin, realized together with Magdalena Franczak. International Theater Festival Konfrontacje, Six Verbs Movement, October Lublin 2015,

TARBUT BIAŁYSTOK

Instalacja oraz performance w ramach Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku.
30.05.2015 r.
1958

Wystawa/Exhibition Galeria Fundacji Archeologia Fotografii, 12.03-09.04.2015

1958 to projekt, który odnosi się do serii fotografii zakupionych w sklepie ze starociami na Bornholmie. Jest to kolekcja jedenastu czarnobiałych klisz, pokazujących rodzinne życie mieszkańców jednego z miasteczek na wyspie w latach 50. Fotograf skupił się na wydarzeniach towarzyskich, wspólnych wycieczkach, pejzażach. Zatrzymują one pewien moment w historii, jednocześnie nie wskazując jednoznacznie na miejsce ich zrobienia. Opracowałem zdjęcia w formie archiwum, a na ich podstawie stworzyłem krótkie narracje i prace wizualne, które stały się podstawą do powstania książki (artbooka) oraz wystawy w 2015r. w Galerii Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Stworzone przeze mnie w ramach projektu prace – budowane za pomocą tekstu, przetworzonych fragmentów fotografii, oraz grafik – odnoszą się do sytuacji zamknięcia i izolacji związanej z wyspą i egzystowaniem w niewielkiej społeczności.1958 is a project that refers to a series of photographs purchased at an antique store on the island of Bornholm. This is a collection of eleven black and white films, showing the family life of the inhabitants of one of the towns on the island in the 50s. Photographer focused on social events, joint excursions, landscapes. They retain a certain moment in history, while not indicating clearly the place they were taken. I drawed pictures in the form of an archive and created short narratives and visual works that became the basis for the creation of the book (artbook), audiovisual work and exhibition in 2015 at Gallery Archeology of Photography Foundation in Warsaw. The works, that I created during the project – built with text, transformed photographs, and graphics – referes to the situation of closure and isolation associated with the island and someone that has to live in a small community.

opening of the exhibition 1958 – at Galeria Fundacji Archeologii Fotografii, Warsaw, 12.03.2015
more about the project...


NIEMCY NIE PRZYSZLI

Instalacja Szaberplac w ramach wystawy w MWW Wrocław, kurator – Michał Bieniek
wirujący puch, loop muzyczny na podstawie piosenki "Nim wstanie dzień" (wyk. E. Fetting, sł. A. Osiecka, muz. K. Komeda)
Germans did not come, Szaberplac installation in the frame of the exhibition in MWW Wrocław curated by Michal Bieniek
spinning eiderdown, loop based on the song "Nim wstanie dzień" (s. E. Fetting, text A. Osiecka, muz. K. Komeda)