NEWS

POLISH SOUNSCAPES, Jihlava (Czech) 02.07-04.09, Elbląg 15-18.09, Warszawa NINA 24.09-08.10
IMAGINARY LEXICON OF CLUJ, instalacja, książka performatywna, Festiwal Temps D'Images, Cluj, 7-17.09 oraz 7-13.11
PRZEJŚCIE, Cieszyn/Český Těšín, instalacja, 16.09
MIKRO TEATR, Konfrontacje Teatralne, Lublin 8/9.10
ŻYCIE I ŚMIERĆ JANINY WĘGRZYNOWSKIEJ,  Konfrontacje Teatralne, Lublin – spektakl 12.10, premiera kasety z muzyką Marcina Dymitera 13.10
ODZYSKANE / RECOVERED ONES, Festiwal Theater der Dinge, Schaubude Berlin, 29/30.10
ŻYCIE I ŚMIERĆ JANINY WĘGRZYNOWSKIEJ,  Szwlania.doc, Łódź, 26.11

ŻYCIE I ŚMIERĆ JANINY WĘGRZYNOWSKIEJ

Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej to projekt z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i dokumentalistyki. Za punkt wyjścia stawia postać artystki, która całe swoje życie dedykowała pracy twórczej, pozostając całkowicie nieznaną zarówno szerszej publiczności, jak i środowisku artystycznemu.

Podstawą pracy jest tu, ciągle powiększające się, archiwum prac, przedmiotów i dokumentów pozostałych po artystce, staje się ono źródłem wiedzy o Węgrzynowskiej, budując jednocześnie fundament pod dalsze działania. Całość zaprezentowana zostanie w formie trzech pokazów – wykładu, koncertu oraz instalacji performatywnej, całkowicie rezygnując z obecności aktorów.

Koncepcja i reżyseria / Ludomir Franczak, Dźwięk / Marcin Dymiter, Opracowanie literackie / Daniel Odija, Konsultacje artystyczne / Magdalena Franczak, Konsultacje z zakresu historii sztuki / Hubert Bilewicz, Produkcja / Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Fundacja Kaisera Söze, Partner / DDK „Węglin”

więcej...


Life and death of Janina Węgrzynowska is a project situated on the cross of theatre, visual arts and documentary. As a starting point it brings the figure of the artist, that her whole life dedicated to creative work, while remaining unknown to both the broader audience and artistic environment.

The basis of the work is, constantly expanding, archive of works, objects and other documents left by the artist. It becomes a source of knowledge about Węgrzynowska, in the same time building the foundation for further action. The project will be presented in the form of three shows - lecture, concert and performative installation, completely giving up the figure of actor.

Concept and direction / Ludomir Franczak, Audio / Marcin Dymiter, Literary development / Daniel Odija, Art consulting / Magdalena Franczak, History of art consulting / Hubert Bilewicz, Production / Theatre Institute of Zbigniew Raszewski, Kaiser Söze Foundation, Partner / DDK "Węglin"


EPIDEMIA SNU

Praca prezentowana w ramach wystawy "Świadomy sen", kuratorka – Marta Ryczkowska, Galeria Biała, Lublin, 15.04-20.05.2016 r.

Praca dźwiękowa, prezentowana w formie słuchowiska, którego odbiór sterowany jest przez zwiedzających. Publiczność przynosząc własne radia, bądź wypożyczając specjalne słuchawki z galerii rozpoczyna dźwiękową wędrówkę po świecie, w którym panuje epidemia snu – choroba, która powoduje, że osoby nią dotknięte zapadają w stan przypominający hipnozę, który trwa czasem dobę, kiedy indziej kilka dni. Po przebudzeniu nie pamiętają nic z tego, co wydarzyło się w tym czasie.


The work presented at the exhibition "Lucid dream" curated by Marta Ryczkowska, Galeria Biała, Lublin, 15.04-20.05.2016 r.

Sound work, presented in the form of radio-theatre, receipt of which is controlled by the visitors. The audience, bringing their own radio receivers, or renting special handset from the gallery, starts a sound journey through a world in which there is a sleep pandemic (encephalitis lethargica) – a disease that causes afflicted individuals fall into a state resembling hypnosis, which lasts sometimes several hours, sometimes several days. After waking they do not remember anything of what happened at that time.

EVP

Wykład dźwiękowy w ramach Dźwięki [Domu] Słów, Lublin
Sound lecture in frame of Dźwięki [Domu] Słów, Lublin

WIDOK NA CZECHÓWKĘ/VIEW ON CZECHOWKA RIVER

Częściowo przeszklony właz odsłaniający ukryty nurt rzeki Czechówki w centrum miasta Lublina (targowisko Bazar na podzamczu), projekt zrealizowany w ramach działań Pracowni REWIRY.Partly glass manhole, revealing the hidden Czechowka river in the center of Lublin, project realized at REWIRY Workshop.

BREATHING MOUNTAIN/ODDYCHAJĄCA GÓRA

Instalacja i performance w przestrzeni miejskiej dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie, zrealizowane wspólnie z Magdaleną Franczak. Festiwal Konfrontacje Teatralne, Six Verbs Movement, Październik 2015,
więcej...
 fot. Maciej Rukasz

Installation and performance in the city space of the ex-Jewish district in Lublin, realized together with Magdalena Franczak. International Theater Festival Konfrontacje, Six Verbs Movement, October Lublin 2015,

TARBUT BIAŁYSTOK

Instalacja oraz performance w ramach Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku.
30.05.2015 r.
1958

Wystawa/Exhibition Galeria Fundacji Archeologia Fotografii, 12.03-09.04.2015

1958 to projekt, który odnosi się do serii fotografii zakupionych w sklepie ze starociami na Bornholmie. Jest to kolekcja jedenastu czarnobiałych klisz, pokazujących rodzinne życie mieszkańców jednego z miasteczek na wyspie w latach 50. Fotograf skupił się na wydarzeniach towarzyskich, wspólnych wycieczkach, pejzażach. Zatrzymują one pewien moment w historii, jednocześnie nie wskazując jednoznacznie na miejsce ich zrobienia. Opracowałem zdjęcia w formie archiwum, a na ich podstawie stworzyłem krótkie narracje i prace wizualne, które stały się podstawą do powstania książki (artbooka) oraz wystawy w 2015r. w Galerii Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Stworzone przeze mnie w ramach projektu prace – budowane za pomocą tekstu, przetworzonych fragmentów fotografii, oraz grafik – odnoszą się do sytuacji zamknięcia i izolacji związanej z wyspą i egzystowaniem w niewielkiej społeczności.1958 is a project that refers to a series of photographs purchased at an antique store on the island of Bornholm. This is a collection of eleven black and white films, showing the family life of the inhabitants of one of the towns on the island in the 50s. Photographer focused on social events, joint excursions, landscapes. They retain a certain moment in history, while not indicating clearly the place they were taken. I drawed pictures in the form of an archive and created short narratives and visual works that became the basis for the creation of the book (artbook), audiovisual work and exhibition in 2015 at Gallery Archeology of Photography Foundation in Warsaw. The works, that I created during the project – built with text, transformed photographs, and graphics – referes to the situation of closure and isolation associated with the island and someone that has to live in a small community.

opening of the exhibition 1958 – at Galeria Fundacji Archeologii Fotografii, Warsaw, 12.03.2015
more about the project...


NIEMCY NIE PRZYSZLI

Instalacja Szaberplac w ramach wystawy w MWW Wrocław, kurator – Michał Bieniek
wirujący puch, loop muzyczny na podstawie piosenki "Nim wstanie dzień" (wyk. E. Fetting, sł. A. Osiecka, muz. K. Komeda)
Germans did not come, Szaberplac installation in the frame of the exhibition in MWW Wrocław curated by Michal Bieniek
spinning eiderdown, loop based on the song "Nim wstanie dzień" (s. E. Fetting, text A. Osiecka, muz. K. Komeda)ODZYSKANE/KONFRONTACJE

International Theater Festival Konfrontacje in Lublin
fot. Maciej Rukasz

THE INDIANS II

New performance by Curgenven/Franczak

Resonances festival, Galeria El, 18.09.2014

fot. by kotekmamrotek

STOCZNIA POŁUDNIE/SZCZECIN

ODZYSKANE w ramach festiwalu Spoiwa Kultury w Szczecinie.
RECOVERED ONES at the Bounds of Culture Festival in Szczecin.
Instalacja/performance
fot. Magda Franczak, Ludomir Franczakhttp://www.no-theatre.pl/language/pl/

ODZYSKANE / RECOVERED ONES

ODZYSKANE, performance, Strefa Robocza, Poznań, premiera 08.11.
ODZYSKANE to projekt, dla którego punktem wyjścia są życiorysy obywateli niemieckich, mieszkających w roku 1945 w Słupsku – przedwojennym Stolpie. Są one częścią dokumentów lojalnościowych, które Niemcy musieli podpisać, a które znajdują się w Państwowym Archiwum w Koszalinie, oddział w Słupsku.
Projekt rozwija się w trzech etapach. Pierwszym byłą książka artystyczna, oraz wystawa w Galerii Wozownia w Toruniu, której kuratorką była Małgorzata Jankowska (14.06-11.08.2013). Drugi etap to "Migracje/Kreacje" – projekt w przestrzeni trójmiejskiej SKM organizowany przez Muzeum Emigracji z Gdyni (01.07-14.07.2013). Wreszcie ostatnim etapem jest spektakl teatralny/performance, wyprodukowany przez poznańską Scenę Roboczą.


RECOVERED ONES is a project for which the starting point are biographies of German citizens living in 1945 in Slupsk – prewar Stolp. They are a part of the loyalty documents that Germans had to sign, and which are located at the National Archives in Koszalin, a branch in Slupsk. The project developed in three stages. The first was the art book and exhibition at the Wozownia Art Gallery in Torun, curated by Małgorzata Jankowska (14.06-11.08.2013). The second stage was the "Migration / Creations" – a project in the Gdynia/Sopot/Gdansk local train system organized by the Museum of Emigration in Gdynia (01.07-14.07.2013). Finally, the last step is a theater / performance, produced by Scena Robocza in Poznan.

HUBY DŹWIĘKOWE

SOUND POLYPORE

Sopot, Willa FSC, sound installation, 30.08.2013