NEWS

Nadchodzące wydarzenia:
WALDEN, Galeria Skarpa, Dobre, 27.12.2017, godz. 17:00
ATLAS DŹWIĘKÓW, DDK "Węglin", Lublin, 21.01.2018, godz. 17:00

Publikacje:
"Źródło" – publikacja podsumowująca pierwszy etap projektu opisującego publiczne ujęcia wody w Lublinie
"Wolność, równość, teatr" – wywiad z Ludomirem Franczakiem w publikacji wydanej przez Scenę Roboczą

----------------------------------------------

Upcoming shows:
WALDEN, Skarpa Gallery, Dobre, 27.12.2017, 17:00h
ATLAS OF SOUNDS, DDK "Węglin", Lublin, 21.01.2018, 17:00h

Books:
"Spring" – book summing up first part of the project concentrated on public water supplies of Lublin
"Freedom, equality, theater" – interview with Ludomir Franczak in the book published by Scena Robocza

ATLAS OF SOUNDS

Atlas dźwięków to spektakl, który jest kolekcją historii połączonych wspólną perspektywą – wrażliwością na doznania słuchowe. Pokazują prywatny świat, przedziwne kolekcje, niemożliwe archiwa. Każda z opowieści toczy się w innym tempie i opowiedziana jest innymi środkami. Podróżujemy w czasie i przestrzeni, wsłuchując się w skorupę ziemską, która przechowuje resztki pozostałe po naszych przodkach.

Scenariusz i realizacja – Ludomir Franczak
Głosy – Marian Chadaj, Henryka Jarosławska, Ludomir Franczak
Produkcja dźwiękowa, loopy – Marcin Dymiter
Projekt zrealizowany na zamówienie Festiwalu Szwalnia.dok 2
Premiera – Teatr Szwalnia, Łódź, 4.11.2017
 fot. Łukasz Cieślak (1,3), Anna Taraska (2,4)

The performance is a constantly changing collection of stories that share a common perspective – sound. Showing private world, bizarre collections, impossible archives. Each story has it’s individual tempo, and is told by different means. We travel in time and space, listening to the earth’s crust, which stores the remains of our ancestors.

Screenplay and stage performance – Ludomir Franczak
Voices – Marian Chadaj, Henryka Jarosławska, Ludomir Franczak
Loops, audio mix and mastering – Marcin Dymiter
Project commissioned by Szwalnia.dok Festival
Premiere – Szwalnia Theater, Łódź, 4.11.2017

WALDEN

Tytułowy WALDEN jest stawem w środku lasu, nad który 4 lipca 1845 roku wyniósł się Henry David Thoreau i gdzie mieszkał w samotności przez następne ponad dwa lata. W projekcie staje się on symbolem miejsca odosobnienia, a jednocześnie ucieczki od doskwierającej rzeczywistości. Miejscem, gdzie w spokoju można przemyśleć i przetestować nowy model życia.

Walden to tak naprawdę opowieść o konieczności decydowania samemu za siebie i świadomym życiu wobec natury, państwa, czy cywilizacji, zwracająca uwagę na uważne słuchanie świata.

Spektakl oparty na powieści Henryego Thoreau, przywołujący również jego traktat O obywatelskim nieposłuszeństwie, nawiązuje do konwencji XIX-to wiecznego teatru pudełkowego. Jednocześnie operuje nowoczesnymi środkami z pogranicza sztuk wizualnych, sztuki dźwiękowej i teatru. Całość pozostaje statyczna, jak na, popularnych w XIX wieku, panoramach, stając się swego rodzaju ilustracją dla akcji rozgrywającej się w warstwie dźwiękowej częściowo nagranej i odtwarzanej, częściowo tworzonej na żywo.

Scenariusz i realizacja – Ludomir Franczak
Głos – Emil Franczak
Produkcja nagrań – Marcin Dymiter
Projekt powstał w ramach rezydencji w Domu Słów w Lublinie
Premiera – Dom Słów, Lublin, 29.09.2017

 
Fot. Marcin Pietrusza


The title WALDEN is a pond in the middle of a forest at which Henry David Thoreau built his cabin and moved into it on July 4, 1845, and where he lived alone for the next two years. In the performance it becomes a symbol of a place of seclusion, and escape from the overwhelming reality. A place where one can think in peace and test a new model of life.

WALDEN it is a story about self-reliance and about necessity of a conscious approach toward nature, state and civilization. It also draws attention to the sensible listening of the world.

The performance, based on the novel by Henry Thoreau, also referring to his treatise on Civil Disobedience, is inspired by the convention of the nineteenth-century box theater, expanded with live, performative plan. At the same time it operates with modern means crossing the borders of theater, visual and sound arts. The picture remains static, as in the 19th century dioramas, becoming a kind of illustration for the action taking place in the partially pre-recorded and partially created live, sound layers.

Screenplay and stage performance – Ludomir Franczak
Voice – Emil Franczak
Audio production – Marcin Dymiter
Project realized during the artist residence at House of Words in Lublin
Premiere – House of Words, Lublin, 29.09.2017

ODZYSKANE W NIEMCZECH / RECOVERED ONES IN GERMANY

October 2016 – Deutsche premiere at Theater der Dinge festival in Berlin Schaubude
May/June 2017 – Figuren Theater Festival, Erlangen; opening performance of Odyssee Europa, Bremenhaven.


Nachtkritik about the performance

MGŁA ZDAJE SIĘ PRZYCHODZIĆ Z ZEWNĄTRZ

Słuchowisko w ramach Studia Teatralnych Form Eksperymentalnych im. E. Rudnika,
premiera 23.04. 2017, godz. 21:05, Polskie Radio Program 3
produkcja: Polskie Radio, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
scenariusz i reżyseria – Ludomir Franczak
dźwięk – Marcin Dymiter

fot. Krzysztof Sielicki

THE FOG SEEMS TO COME FROM OUTSIDE
Radio theatre in the frame of Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych im. E. Rudnika,
premiere 23.04.2017, godz. 21:05, Polish Radio 3,
production: Polish Radio, Theatre Institute of Z. Raszewski
script and directing – Ludomir Franczak
sound – Marcin Dymiter

IMAGINARY LEXICON OF CLUJ

by Magdalena and Ludomir Franczak
producers: Konfrontacje Festival Lublin, Temps D'Images Cluj
10.11.2016, Cluj, Romania

Imaginary Lexicon of Cluj is a project based on the idea of performative book – a publication, that attempts to describe a specific place on earth, at the same time compelling the reader to the constant movement and interaction. It is a kind of city guide – an atlas, in which reality is mixed with fiction, while pointing to the fact that what we consider to be historical facts are often presented with a very polarized point of view.

So what is the truth and how to reach it? Perhaps by trying to catch the spirit of place, by recessing in the untold stories inherent within each of the residents? What happens if we mix those stories with what seems to be a historical truth?

soundtrack by Marcin Dymiter


  

PRZEJŚCIE / PASSAGE

Wspólny projekt Magdaleny i Ludomira Franczak zrealizowany w Cieszynie i Český Těšín w ramach projektu Włączanie kultury prowadzonego przez Krytykę Polityczną na Granicy.
więcej...

A project created together with Magdalena Franczak in Cieszyn and Český Těšín for Krytyka Polityczna na Granicy.ŻYCIE I ŚMIERĆ JANINY WĘGRZYNOWSKIEJ

Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej to projekt z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i dokumentalistyki. Za punkt wyjścia stawia postać artystki, która całe swoje życie dedykowała pracy twórczej, pozostając całkowicie nieznaną zarówno szerszej publiczności, jak i środowisku artystycznemu.

Podstawą pracy jest tu, ciągle powiększające się, archiwum prac, przedmiotów i dokumentów pozostałych po artystce, staje się ono źródłem wiedzy o Węgrzynowskiej, budując jednocześnie fundament pod dalsze działania. Całość zaprezentowana zostanie w formie trzech pokazów – wykładu, koncertu oraz instalacji performatywnej, całkowicie rezygnując z obecności aktorów.

Koncepcja i reżyseria / Ludomir Franczak, Dźwięk / Marcin Dymiter, Opracowanie literackie / Daniel Odija, Konsultacje artystyczne / Magdalena Franczak, Konsultacje z zakresu historii sztuki / Hubert Bilewicz, Produkcja / Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Fundacja Kaisera Söze, Partner / DDK „Węglin”

więcej...

 Life and death of Janina Węgrzynowska is a project situated on the cross of theatre, visual arts and documentary. As a starting point it brings the figure of the artist, that her whole life dedicated to creative work, while remaining unknown to both the broader audience and artistic environment.

The basis of the work is, constantly expanding, archive of works, objects and other documents left by the artist. It becomes a source of knowledge about Węgrzynowska, in the same time building the foundation for further action. The project will be presented in the form of three shows - lecture, concert and performative installation, completely giving up the figure of actor.

Concept and direction / Ludomir Franczak, Audio / Marcin Dymiter, Literary development / Daniel Odija, Art consulting / Magdalena Franczak, History of art consulting / Hubert Bilewicz, Production / Theatre Institute of Zbigniew Raszewski, Kaiser Söze Foundation, Partner / DDK "Węglin"


EPIDEMIA SNU

Praca prezentowana w ramach wystawy "Świadomy sen", kuratorka – Marta Ryczkowska, Galeria Biała, Lublin, 15.04-20.05.2016 r.

Praca dźwiękowa, prezentowana w formie słuchowiska, którego odbiór sterowany jest przez zwiedzających. Publiczność przynosząc własne radia, bądź wypożyczając specjalne słuchawki z galerii rozpoczyna dźwiękową wędrówkę po świecie, w którym panuje epidemia snu – choroba, która powoduje, że osoby nią dotknięte zapadają w stan przypominający hipnozę, który trwa czasem dobę, kiedy indziej kilka dni. Po przebudzeniu nie pamiętają nic z tego, co wydarzyło się w tym czasie.


The work presented at the exhibition "Lucid dream" curated by Marta Ryczkowska, Galeria Biała, Lublin, 15.04-20.05.2016 r.

Sound work, presented in the form of radio-theatre, receipt of which is controlled by the visitors. The audience, bringing their own radio receivers, or renting special handset from the gallery, starts a sound journey through a world in which there is a sleep pandemic (encephalitis lethargica) – a disease that causes afflicted individuals fall into a state resembling hypnosis, which lasts sometimes several hours, sometimes several days. After waking they do not remember anything of what happened at that time.

EVP

Wykład dźwiękowy w ramach Dźwięki [Domu] Słów, Lublin
Sound lecture in frame of Dźwięki [Domu] Słów, Lublin

WIDOK NA CZECHÓWKĘ/VIEW ON CZECHOWKA RIVER

Częściowo przeszklony właz odsłaniający ukryty nurt rzeki Czechówki w centrum miasta Lublina (targowisko Bazar na podzamczu), projekt zrealizowany w ramach działań Pracowni REWIRY.Partly glass manhole, revealing the hidden Czechowka river in the center of Lublin, project realized at REWIRY Workshop.

BREATHING MOUNTAIN/ODDYCHAJĄCA GÓRA

Instalacja i performance w przestrzeni miejskiej dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie, zrealizowane wspólnie z Magdaleną Franczak. Festiwal Konfrontacje Teatralne, Six Verbs Movement, Październik 2015,
więcej...
 fot. Maciej Rukasz

Installation and performance in the city space of the ex-Jewish district in Lublin, realized together with Magdalena Franczak. International Theater Festival Konfrontacje, Six Verbs Movement, October Lublin 2015,

TARBUT BIAŁYSTOK

Instalacja oraz performance w ramach Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku.
30.05.2015 r.
1958

Wystawa/Exhibition Galeria Fundacji Archeologia Fotografii, 12.03-09.04.2015

1958 to projekt, który odnosi się do serii fotografii zakupionych w sklepie ze starociami na Bornholmie. Jest to kolekcja jedenastu czarnobiałych klisz, pokazujących rodzinne życie mieszkańców jednego z miasteczek na wyspie w latach 50. Fotograf skupił się na wydarzeniach towarzyskich, wspólnych wycieczkach, pejzażach. Zatrzymują one pewien moment w historii, jednocześnie nie wskazując jednoznacznie na miejsce ich zrobienia. Opracowałem zdjęcia w formie archiwum, a na ich podstawie stworzyłem krótkie narracje i prace wizualne, które stały się podstawą do powstania książki (artbooka) oraz wystawy w 2015r. w Galerii Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Stworzone przeze mnie w ramach projektu prace – budowane za pomocą tekstu, przetworzonych fragmentów fotografii, oraz grafik – odnoszą się do sytuacji zamknięcia i izolacji związanej z wyspą i egzystowaniem w niewielkiej społeczności.1958 is a project that refers to a series of photographs purchased at an antique store on the island of Bornholm. This is a collection of eleven black and white films, showing the family life of the inhabitants of one of the towns on the island in the 50s. Photographer focused on social events, joint excursions, landscapes. They retain a certain moment in history, while not indicating clearly the place they were taken. I drawed pictures in the form of an archive and created short narratives and visual works that became the basis for the creation of the book (artbook), audiovisual work and exhibition in 2015 at Gallery Archeology of Photography Foundation in Warsaw. The works, that I created during the project – built with text, transformed photographs, and graphics – referes to the situation of closure and isolation associated with the island and someone that has to live in a small community.

opening of the exhibition 1958 – at Galeria Fundacji Archeologii Fotografii, Warsaw, 12.03.2015
more about the project...


NIEMCY NIE PRZYSZLI

Instalacja Szaberplac w ramach wystawy w MWW Wrocław, kurator – Michał Bieniek
wirujący puch, loop muzyczny na podstawie piosenki "Nim wstanie dzień" (wyk. E. Fetting, sł. A. Osiecka, muz. K. Komeda)
Germans did not come, Szaberplac installation in the frame of the exhibition in MWW Wrocław curated by Michal Bieniek
spinning eiderdown, loop based on the song "Nim wstanie dzień" (s. E. Fetting, text A. Osiecka, muz. K. Komeda)