3256 DRZEW / 3256 TREES

fot. Wojciech Pacewicz

Ludomir Franczak, Aleksandra Skrabek, 30.05-12.07.2019 r. Labirynth Gallery.
The exhibition raises the problem of the coexistence of a man and nature in the urban space. The title of the exhibition, ‘3256 trees’, refers to the number of positive decisions regarding tree logging issued in the city of Lublin during one year. In the period of May and June 2019 I walked to each of the places of logging.

An integral part of the project was the edition of Polish translation of ‘Walking’– an essay by Henry David Thoreau (translated by Juliusz Pielichowski).

Ludomir Franczak, Aleksandra Skrabek, 30.05-12.07.2019 r. Galeria Labirynt.
Tytuł wystawy 3256 drzew odnosi się do ilości pozytywnych decyzji dotyczących wycinki drzew, które zostały wydane w Lublinie w ciągu ostatniego roku. W okresie poprzedzającym wystawę stworzyłem mapę, na którą naniosłem wszystkie miejsca wycinki, a następnie od początku maja do połowy lipca odbywałem piesze pielgrzymki do każdego z nich.

Integralną częścią projektu jest publikacja, tłumaczonego na język polski, eseju "Walking" autorstwa Henry’ego Davida Thoreau (tłum.: Juliusz Pielichowski).