6

photo by voir / Theater der Dinge / Berlin

“6” is a performance that consists of six stories, for which the sound is the starting point. The story is developed in the form of a random game, in which the audience, entering the room, throws a dice. The three most-frequent numbers are "played" while the other three are hidden. All the stories take as their starting point the human rhythm associated with the natural environment, in which we function, and arise at the pace of walking. Walking, which sets a slow movement and a careful observation of the surrounding landscape with all the interconnections between its various elements – urban, rural, natural, transformed, or degraded by man. Sometimes a story refers to a specific experience, sometimes it is a collection of insights made at a slow pace of wandering.

These reflections / stories are inseparably connected with music / sound – six pieces created by Robert Curgenven, Marcin Dymiter and Patryk Zakrocki – that become original scripts to which the whole narrative is subordinated.

Screenplay and stage performance – Ludomir Franczak
Music – Robert Curgenven, Marcin Dymiter, Patryk Zakrocki
Project created during the artist residence at Meet the Neighbours, curated by ResKeil


6” jest to spektakl składający się z sześciu opowieści, dla których punktem wyjścia jest dźwięk. Całość zostaje opracowana w formie losowej gry, w której publiczność, wchodząc do sali rzuca kostką. Trzy najczęściej powtarzające się liczby zostają „odegrane”, podczas gdy pozostałe 3 trwają ukryte. Wszystkie opowieści za punkt wyjścia przyjmują rytm człowieka związany ze środowiskiem naturalnym, w którym funkcjonuje, i powstają w tempie wynikającym z chodzenia; powolnego przemieszczania się i związanej z tym obserwacji otaczającego pejzażu – miejskiego, wiejskiego, naturalnego, przeobrażonego, czy zdegradowanego przez człowieka – i wzajemnych połączeń pomiędzy poszczególnymi jego elementami. Czasem opowieść odnosi się do konkretnej historii, czasami jest zbiorem spostrzeżeń dokonanych w powolnym tempie wędrówki.

Refleksje/opowieści te łączą się nierozerwalnie z muzyką/dźwiękiem – sześcioma utworami zamówionymi u Roberta Curgenvena, Marcina Dymitera i Patryka Zakrockiego. Stają się one rodzajem pierwotnej partytury, której podporządkowana jest całość narracji. Czasem dotyczy ona wyłącznie konkretnego utworu i sposobu jego odegrania/prezentacji, by kiedy indziej całkowicie się od niego oderwać i rozpiąć przed publicznością rodzaj osobnego świata.