HANDLE WITH CARE


Akcja uliczna przygotowana na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Archangielsk (Rosja)- 20-28.06.2009
W związku z kryzysem ekonomicznym wiele firm ulega likwidacji, bądź znacznej redukcji. Między nimi są polskie stocznie- symbol przemian 1989r. Robotnicy tracą pracę i szukają nowej. Spektakl zakłada hipotetyczną sytuację, w której stoczniowcy wysyłają się w kontenerze w świat- szukając lepszego życia, nowych doświadczeń, szczęścia...
Niespodziewanie mieszkańcy miasta zauważają kontener, z którego dobiega sentymentalna muzyka, stojący w centrum miasta. Co jest w środku? Skąd się wziął? Dlaczego tam stoi?
Sześciu stoczniowców przybywa w poszukiwaniu sensu życia, robiąc wyłom w codziennej rzeczywistości.
Spektakl trwa 3-4godziny nie mając wyraźnego początku, ani końca. Widzowie mogą dołączyć w każdej chwili.
Teatr Rondo, pomysł i reżyseria: Ludomir Franczak


With the economic crash lots of firms and companies got closed down, or substantially reduced. Among them there are also Polish Ship Yards- the historical enterprises which had their big influence on revolution 1989 in Poland. The workers are unemployed and looking for job. The performance shows a hypothetical situation in which shipbuilders send themselves in a big container into the world- looking for a better life, new experience, happiness...
All of sudden citizens of the city find the container standing right there- in the middle of their town, playing sentimental music. What's inside? Where did it come from? Why is it there?
6 shipbuilders are coming to find the sense of life, and interrupt your existence...

The performance takes ap. 3-4 hours, it doesn't indicate it's start, or stop. The spectators are welcome to join in any moment of the show.

WIĘCEJ O PROJEKCIE/MORE ABOUT THE PROJECT