1958

Wystawa/Exhibition Galeria Fundacji Archeologia Fotografii, 12.03-09.04.2015

1958 to projekt, który odnosi się do serii fotografii zakupionych w sklepie ze starociami na Bornholmie. Jest to kolekcja jedenastu czarnobiałych klisz, pokazujących rodzinne życie mieszkańców jednego z miasteczek na wyspie w latach 50. Fotograf skupił się na wydarzeniach towarzyskich, wspólnych wycieczkach, pejzażach. Zatrzymują one pewien moment w historii, jednocześnie nie wskazując jednoznacznie na miejsce ich zrobienia. Opracowałem zdjęcia w formie archiwum, a na ich podstawie stworzyłem krótkie narracje i prace wizualne, które stały się podstawą do powstania książki (artbooka) oraz wystawy w 2015r. w Galerii Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Stworzone przeze mnie w ramach projektu prace – budowane za pomocą tekstu, przetworzonych fragmentów fotografii, oraz grafik – odnoszą się do sytuacji zamknięcia i izolacji związanej z wyspą i egzystowaniem w niewielkiej społeczności.1958 is a project that refers to a series of photographs purchased at an antique store on the island of Bornholm. This is a collection of eleven black and white films, showing the family life of the inhabitants of one of the towns on the island in the 50s. Photographer focused on social events, joint excursions, landscapes. They retain a certain moment in history, while not indicating clearly the place they were taken. I drawed pictures in the form of an archive and created short narratives and visual works that became the basis for the creation of the book (artbook), audiovisual work and exhibition in 2015 at Gallery Archeology of Photography Foundation in Warsaw. The works, that I created during the project – built with text, transformed photographs, and graphics – referes to the situation of closure and isolation associated with the island and someone that has to live in a small community.

opening of the exhibition 1958 – at Galeria Fundacji Archeologii Fotografii, Warsaw, 12.03.2015
more about the project...